Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze algemene voorwaarden bestaan hoofdzakelijk uit (i) de verkoopsvoorwaarden, (ii) het reglement voor gebruikers van de dienst (het “reglement”) en (iii) varia. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.stixn.com (de “website”). De bepalingen van elke afdeling zijn overkoepelend van toepassing.

 

De algemene voorwaarden kunnen op ieder ogenblik door Locked BV worden gewijzigd. De op het ogenblik van de aankoop geldende algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen enerzijds Locked BV met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 406 en met ondernemingsnummer BE0642.848.001 (hierna: “Stixn”) en anderzijds de klant, in het algemeen de wederpartij van Stixn (hierna: “de klant”). Elke bestelling, aankoop of overeenkomst betekent de kennisname en aanvaarding van de algemene voorwaarden door de klant.

 

Eventuele andersluidende voorwaarden van de klant kunnen op geen enkele manier, ook niet stilzwijgend, van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen partijen.

 

 1. VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1.1: De Dienst 

De producten en diensten die door Stixn worden aangeboden en, na aankoop door de klant, zullen worden geleverd (de “Dienst”), evenals de toepasselijke prijs (de “Prijs”), worden beschreven op de website. Uitsluitend de informatie die beschikbaar is op de meest actuele versie van de website, met uitsluiting van informatie op oudere versies van de website of op andere websites of plaatsen, is geldig. De beschrijving van de dienst en de prijs op de website geldt steeds uitdrukkelijk onder voorbehoud van schrijffouten of materiële vergissingen.

 

Stixn behoudt zich het recht voor om de prijs op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De op het ogenblik van de aankoop op de website geafficheerde prijs zal van toepassing zijn op de aankoop.

Stixn zal zich naar best vermogen inspannen om de dienst te leveren. Stixn behoudt zich het recht voor om de inhoud van de dienst op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, zonder dat dit aanleiding zal geven tot enig recht voor de klant op vergoeding of terugbetaling van een aangekocht ticket.

 

Artikel 1.2: Aankoop van de Dienst 

Tenzij uitdrukkelijk anders wordt voorzien, kan een toegangsticket voor de dienst (“ticket”) uitsluitend online, op de website en/of op de website van commerciële partners, worden aangekocht. De verschillende stappen om tot de aankoop van een ticket over te gaan, evenals de beschikbare betaalmethodes, worden beschreven op de website (en desgevallend de betreffende website(s) van partners). De overeenkomst wordt als afgesloten beschouwd zodra Stixn de bevestiging heeft gekregen van de betalingsinstelling dat de betaling werd aanvaard (de “aankoop”). Aangezien de betalingsmodule wordt beheerd door een derde partij, wordt geen enkele informatie met betrekking tot de betaling doorgegeven aan Stixn, die elke aansprakelijkheid met betrekking tot het online betalingsproces afwijst.

Voor tickets gekocht bij een commerciële partner, is de koper mogelijk gebonden door bijkomende voorwaarden van de partner.

 

Artikel 1.3: Offerte 

Alle offertes blijven gedurende de door Stixn aangegeven termijn geldig. Indien geen termijn wordt genoemd, is de offerte vrijblijvend.

Na aanvaarding van de offerte door de klant wordt de overeenkomst gesloten en is de klant gehouden tot betaling conform de betalingsvoorwaarden. (zie artikel 1.8)

Wijziging van de offerte is mogelijk zoals voorzien in artikel 1.5.

 

Artikel 1.4: Geen herroepingsrecht 

Overeenkomstig artikel VI. 53 12° van het Wetboek van Economisch Recht, heeft de klant niet het recht om af te zien van zijn aankoop.

 

Artikel 1.5: Wijziging of annulering

Tickets of vouchers zijn persoonlijk en kunnen niet worden teruggenomen of terugbetaald en mogen niet worden overgedragen of doorverkocht. De klant kan tot uiterlijk één week voor de datum van de levering van de dienst zijn ticket kosteloos annuleren of de datum van zijn ticket wijzigen indien er nog beschikbare plaatsen zijn. Binnen 7 tot 3 dagen voor de datum van de levering van de dienst wordt er 50 % administratie- en/of annuleringskost aangerekend. Bij 2 dagen of minder voor de datum van de levering van de dienst of bij no-show wordt de volledige prijs aangerekend.

 

Artikel 1.6: Cadeaubonnen of kortingsbonnen (codes) 

De klant kan een cadeaubon aanschaffen als geschenk. De regels van toepassing op tickets en vouchers zijn ook van toepassing op cadeaubonnen en kortingsbonnen, behoudens bijzondere voorwaarden vermeld op de voucher of cadeaubon.

Cadeaubonnen zijn echter niet te cumuleren met andere acties. Kortingsbonnen kunnen evenmin gecumuleerd worden met andere acties.

 

Artikel 1.7: Overmacht 

Indien Stixn wegens overmacht tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert de overeenkomst of de dienst naar behoren uit te voeren, zal zij het recht hebben om de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtsituatie.

In het geval van tijdelijke overmacht beperkt de verplichting van Stixn zich tot het aanbieden aan de klant van een voucher die geldig zal zijn voor één jaar.

Stixn zal bij overmacht geen enkele schadevergoeding aan de klant verschuldigd zijn. Als gevallen van overmacht gelden onder meer: staking, protestactie, terreurdaad, lockdown, brand, pandemie, epidemie, stroompanne, panne in IT en/of Software-infrastructuur, beperkingen opgelegd door de overheid of door de stad, tekortkomingen of handelingen van onderaannemers, leveranciers of derden in het algemeen.

 

Artikel 1.8: Betalingsvoorwaarden 

De klant dient de facturen te voldoen uiterlijk op de vervaldatum aangegeven op de facturen.

De betalingsverplichting van de klant blijft in elk geval gelden.

Bij verstek van betaling van de facturen op de vervaldatum, door in gebreke blijven van de klant, wordt het bedrag verhoogd met 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 € als schadevergoeding alsook met interesten aan een intrestvoet van 12 % op de verschuldigde hoofdsom, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het recht op schadevergoeding van het werkelijk geleden nadeel.

In geval van niet betaling op de overeengekomen vervaldag, of bij ernstige tekortkoming door de klant aan zijn contractuele verplichtingen, heeft Stixn van rechtswege het recht om zonder aanmaning de overeenkomst te ontbinden of de dienstverlening te annuleren.

 

 1. REGLEMENT VOOR GEBRUIKERS VAN DE DIENST

 

Artikel 2.1: Aanvaarding van het Reglement 

Het Reglement is van toepassing op eenieder die zich toegang verschaft tot de locatie en op eenieder die van de dienst gebruik maakt (de “gebruiker”).

Door het loutere gebruik van de dienst aanvaardt de gebruiker onverkort de toepassing het reglement en erkent hij hiervan kennis te hebben genomen. Het reglement wordt immers ter beschikking gesteld van elke gebruiker in elke vestiging. Voor het gebruik van de dienst dient de gebruiker akkoord te gaan met het reglement. Het akkoord kan expliciet, impliciet, mondeling of schriftelijk gegeven worden.

 

Artikel 2.2: Naleving van het Reglement 

Teneinde dit reglement te doen naleven, heeft het personeel van Stixn het recht om een gebruiker de toegang tot de dienst, evenals de locatie waar de dienst wordt verleend (de “locatie”), te weigeren en om alle redelijke, en desgevallend preventieve maatregelen te nemen.

Elke gebruiker zal de hem gegeven (veiligheids)instructies opvolgen, in het bijzonder met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de dienst en/of de locatie en met betrekking tot het gebruik van de ter beschikking gestelde toestellen en attributen.

Wanneer dit reglement niet wordt nageleefd, kan het personeel van Stixn elke gebruiker die het reglement overtreedt bevelen de locatie te verlaten en de levering van de dienst weigeren, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het ticket van de gebruiker.

Stixn wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van schade die het gevolg is van het niet naleven van de bepalingen van het reglement.

 

Artikel 2.3: Toegang tot de dienst 

Voor het gebruik van de dienst geldt een minimumleeftijd. Behoudens uitdrukkelijke afwijking, is deze vastgesteld op 8 jaar voor het lasershooten & gellyball, 12 jaar voor de andere activiteiten. Stixn kan op ieder ogenblik het bewijs van de leeftijd van de gebruiker opvragen. Gebruikers die niet aan de minimumleeftijd voldoen, zullen niet worden toegelaten tot de dienst, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het ticket van de gebruiker.

Kinderen jonger dan 18 jaar moeten vergezeld worden door een meerderjarig gebruiker of persoon en blijven onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste. Het bewijs van de leeftijd van de verantwoordelijke persoon of het kind kan op ieder ogenblik worden opgevraagd. Van gebruikers kan te allen tijde worden verlangd dat zij zich legitimeren.

Het ticket is geldig, en geeft toegang tot de op het ticket beschreven dienst, uitsluitend op de op het ticket vermelde datum, aanvangsuur en einduur.

 

De wijze(n) waarop het ticket kan worden gebruikt en gevalideerd, wordt (worden) beschreven op de website. Tickets die niet in overeenstemming zijn met deze regels, zullen niet worden aanvaard (en zulks zal geen aanleiding geven tot enige vergoeding of terugbetaling van het ticket).

Bijzondere voorwaarden en beperkingen met betrekking tot de geldigheid en uitoefenbaarheid van het ticket kunnen worden beschreven op de website of op het ticket (en desgevallend de betreffende website(s) van partners) en zullen van toepassing zijn bovenop, en desgevallend in afwijking van, de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden.

Stixn wijst elke aansprakelijkheid af in geval van het onwettig gebruik van een ticket als gevolg van verlies of diefstal.

De gebruiker zal uiterlijk 15 minuten voor de op het ticket vermelde aanvangstijd aanwezig zijn op de locatie. Indien de gebruiker niet tijdig arriveert, kan de levering van de dienst niet worden gegarandeerd, zonder dat hierdoor voor de gebruiker enig recht op vergoeding of terugbetaling ontstaat.

 

Artikel 2.4: Gebruik van de dienst 

De gebruiker zal de dienst, evenals de op de locatie ter beschikking gestelde faciliteiten, toestellen en attributen gebruiken als een goede huisvader.

De gebruiker zal niet onder invloed zijn van alcohol, soft- en harddrugs middelen. De gebruiker zal de dienst gebruiken met respect voor de andere gebruikers. De gebruiker zal te allen tijde alle redelijke richtlijnen van het personeel van Stixn opvolgen.

 

Artikel 2.5: Aansprakelijkheid 

De gebruiker betreedt de locatie en gebruikt de dienst op eigen risico.

Stixn wijst elke aansprakelijkheid af in geval van onverenigbaarheid tussen de dienst en de medische toestand van de gebruiker. Gebruikers die de dienst gebruiken in strijd met hun gezondheidstoestand (zwangere vrouwen, mensen die onlangs in het ziekenhuis zijn opgenomen, astmapatiënten, epileptici, enz.) doen dit op eigen risico.

Het gebruik door een minderjarige van de dienst gebeurt op eigen risico van de minderjarige enerzijds en de ouders of de verantwoordelijke vergezellende meerderjarige (hierna: verantwoordelijke) anderzijds, die instaan voor het toezicht op de minderjarige en de naleving door de minderjarige van het reglement. Stixn sluit elke aansprakelijkheid uit ten gevolge van het gebruik door minderjarigen van de toestellen die ter beschikking worden gesteld door Stixn. Het is een eigen beslissing en appreciatie van de ouder of de verantwoordelijke om de minderjarige toe te laten gebruik te maken van de dienst.

Uitsluitend de gebruiker, en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke, is aansprakelijk voor elke schade toegebracht door zijn handelen of nalaten aan personen of goederen, en zal Stixn vrijwaren voor en schadeloos stellen tegen enige aanspraak van derden. Door gebruik te maken van de dienst aanvaardt de gebruiker en/of desgevallend diens ouder of verantwoordelijke de potentiële risico’s verbonden aan de dienst.

 

Stixn is niet aansprakelijk bij verlies, diefstal of beschadiging van objecten op en rond de locatie. Indien lockers ter beschikking zouden worden gesteld van gebruikers, is het gebruik ervan onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de gebruiker en is Stixn niet aansprakelijk voor verdwijningen, verlies, diefstal of schade aan objecten. Verloren voorwerpen worden één week bijgehouden, waarna deze worden weggegooid.

Bij verlies, diefstal, of beschadiging van het materiaal dat door de gebruiker wordt gebruikt bij het afnemen van de dienst, zullen forfaitair de volgende vergoedingen worden aangerekend aan de gebruiker:

 

 • HP Reverb G2: € 800
 • Oculus Rift: € 250
 • HP Backpack: € 2.500
 • VR Striker: € 2.700
 • Laservest: € 1.500
 • Onderdeel escaperoom: € 100
 • Gellygun: € 120
 • Gellymasker: € 30
 • Bijl & boog: € 50

 

De gebruiker erkent dat deze bedragen redelijk zijn en overeenstemmen met de waarde van het materiaal. In alle gevallen is de verplichting tot schadevergoeding van Stixn op grond van welke wettelijke grondslag ook, beperkt tot de schade waartegen Stixn uit hoofde van een door haar gesloten verzekering is verzekerd. De schadevergoeding is derhalve nooit hoger dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd. Indien Stixn ondanks het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zou worden gesteld voor een door de klant geleden schade, welke niet door de verzekering wordt vergoed, is de aansprakelijkheid van Stixn beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke lichamelijke schade die de gebruiker heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies van klanten of contracten, verlies of beschadiging van goederen.

 

 1. VARIA 

 

Artikel 3.1: Klachten en aanspraken 

Iedere klacht die de klant opzichtens Stixn zou hebben dient schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend. Laattijdige klachten zijn niet meer aanvaardbaar. Als uitgangspunt voor de redelijke termijn wordt genomen 5 dagen na de levering van de dienst of na het ontstaan van de klacht. Eventuele schade aanspraken dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn te worden ingediend bij Stixn. Een laattijdige melding van schade is niet meer aanvaardbaar. Als redelijke termijn wordt genomen 10 dagen na het ontstaan van de schade.

Eventuele rechtsvorderingen van de klant tegen Stixn dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige klacht- of schademelding door klant jegens Stixn aanhangig te worden gemaakt.

De bovenvermelde dwingende termijnen worden door partijen overeengekomen en aanvaard om een problematiek inzake bewijs te vermijden en Stixn toe te laten de klacht of de schade tijdig te onderzoeken en de nodige maatregelen te treffen. Indien door een laattijdige melding door de klant de rechten van Stixn in het gedrang komen zal elke klacht of schadeaanspraak in elk geval worden afgewezen.

 

Artikel 3.2: Splitsbaarheid clausule 

Indien één van de artikelen of een gedeelte van de algemene voorwaarden een grond van nietigheid zou inhouden, beperkt de nietigverklaring zich tot dat artikel en wordt het artikel in onderling overleg aangepast door partijen of dient het artikel opnieuw te worden bepaald rekening houdend met de bedoeling van de partijen evenals met het doel en de strekking van de geschonden regel.

 

Artikel 3.3: Forumbeding en rechtskeuze 

Op elk geschil tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd.